KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) md.3/d kapsamında tanımı yapılmış olan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve özel hüküm içeren sair kanunlara uygun olarak kullanılacaktır. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, veri sorumlusu AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak, kanun ve mevzuata uygun şekilde kullanacak ve muhafaza edeceğiz. Bu doğrultuda şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verilerinizi her zaman sorgulama ve bilgi alma hakkınız vardır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kanun uyarınca kişisel veri, kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait, her türlü veri olarak tanımlanmış olup, bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz, AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. nezdinde, ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması, ve benzeri amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan kalkması halinde, veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek, veya usulüne uygun olarak anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileri şu kişilerle paylaşabilir:

  • AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
  • AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
  • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla, iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

Hak ve Yükümlülükler

Kişisel veri sahibi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11.maddesi uyarınca AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’ne başvurarak;

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e. Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere, yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Erişim ve Muhafaza

AYDIN ÖRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini ve paylaşılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacağımızı belirtmek isteriz.

TOP